na vrh

BIOLOGIJA - EMBRIOLOGIJA - Lela Šurlan

Nauka » BIOLOGIJA - EMBRIOLOGIJA - Lela Šurlan

"Mnogi od aksioma nauke, nisu aksiomi, već hipoteze!"   

"Biologija kao nauka ima problem sa definicijom života. Definiše ga navođenjem odlika živih bića. Nabrajanje epiteta nije definicija pojma."

"U nauci je preovladao mehanicistički pogled na svet i život je proučavan pravljenjem analogija sa satnim mehanizmom i svođenjem složenih sistema na prostije činioce, kojima se prate međuodnosi u kontrolisanim uslovima i izdvajanjem iz „okruženja“. Šta je takav pristup mogao dati do svedene obezduhovljene slike živog bića - pojedinca koji se bori za opstanak u okruženju koje je neprijateljsko!"

                                                                                                                                                                                        Lela Šurlan